Tájékoztató

Tájékoztató

Életmentő adrenalin injekció költségének megtérítésére jogosult:
Az V. kerületben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő 0-18 éves korú gyermek.
A támogatást a kerületben élő kiskorú gyermek jogán törvényes képviselője igényelheti.

A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:
•    kérelmező nevére kiállított, az életmentő adrenalin injekció vásárlását igazoló – 60 napnál nem régebbi, eredeti számlát és
•    szakorvosi javaslatot.

A támogatás mértéke:
 Az adrenalin injekció számlával igazolt teljes költsége.

Az életvitelszerű tartózkodást a BLESZ Védőnői Szolgálat igazolja.
 
Az adrenalin injekció költségének megtérítése – abban az esetben, ha nem került felhasználásra – gyermekenként évente egy alkalommal igényelhető.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a támogatással összefüggő bármely visszaélés az önkormányzat tudomására jut, a jogosulatlanul felvett támogatás összegét a megállapítás időpontjától visszamenőleg vissza kell fizetni.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: lakcím), melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.
-  lakóhely - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint- annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.
 -  tartózkodási hely- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint - annak a lakásnak a címe, ahol a polgár - a lakóhely-változtatás szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
 - életvitelszerű ottlakás: ha az érintettnek az adott lakás az otthona és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen rendeltetésszerűen használ: életét onnan szervezi (rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, oda tér haza), az életviteléhez szükséges tevékenységeket (főzés, mosás, családi élet, közüzemi szolgáltatások igénybevétele) rendszeresen és legjellemzőbben ott folytatja, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály 1. em. 115. szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség.

Ügyintéző: Fenyvesiné Tóth Eszter
tel.: 872-7485
e-mail: Fenyvesine.Eszter@belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.30 - 18.00 óra
Szerda: 8.00 - 16.30 óra
Péntek: 8.00 - 11.30 óra

Kérelem

Kérelem életmentő adrenalin injekció költségének átvállalásához

Kérelmező adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Gyermek adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Nyilatkozat

Alulírott (törvényes képviselő neve)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
nevű gyermekemmel a fenti lakcímen életvitelszerűen élünk.

Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszervek útján ellenőrizheti.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

 

 

BLESZ igazolás

A BLESZ Védőnői Szolgálatának IGAZOLÁSA az V. kerületben való életvitelszerű tartózkodásról

(tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező gyermek esetén)

 

 

 

Igazolom, hogy……………………………………….(szülő/törvényes képviselő neve) szül.:……............év………………..hó……...nap, anyja neve:………………………….

 

és

 

20…...……. év …..……..………….……hónap ….………. napján született kiskorú, ………………………………………..............………………………nevű gyermeke,

 

a(z)…………………………………………………………….. lakcímen életvitelszerűen tartózkodnak.

 

 

 

Budapest, ……. év ………………hó………nap

 

 

 

                                                                  ……………………………………                                                          

BLESZ Védőnői Szolgálat

 

Mellékletek

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

 

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező