Tájékoztató

Mosható nadrágpelenka támogatásra jogosult:

A támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő szülő jogosult, aki
-    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy nevelési támogatásban részesül
-    három vagy több gyermeket nevel, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át.
-    tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
-    orvosi javaslattal rendelkezik arról, hogy gyermeke számára ajánlott a mosható nadrágpelenka használata, különösen atópiás dermatitisz diagnózis esetén, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.
-    minden más igénylő, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:
- a kérelmező nevére kiállított, a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló – 60 napnál nem régebbi eredeti számlát,
- a BLESZ Védőnői Szolgálatának javaslatát,
- meghatározott esetben az orvosi javaslatot,
- a család jövedelmének igazolását:
-    rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás;
-    nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos igazolás,
-    álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,
-    alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,
-    oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
-    tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,
-    szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

A támogatás mértéke:
-    rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy nevelési támogatásban részesülő esetén, a mosható nadrágpelenka vásárlását igazoló számlán szereplő beszerzési árnak (a továbbiakban: beszerzési ár) a 100 %-a, de  maximum 60.000.-Ft.,
-    három vagy több gyermeket nevelő esetén, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át, a beszerzési ár 80 %-a, de maximum 50.000.-Ft,
-    tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, vagy orvosi javaslattal rendelkezik arról, hogy gyermeke számára ajánlott a mosható
nadrágpelenka használata és a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át, a beszerzési ár 60 %-a, de maximum 40.000.-Ft,
-    minden más igénylő esetén a beszerzési ár 50 %-a, de maximum 30.000.-Ft.

A támogatás gyermekenként egy alkalommal állapítható meg a BLESZ Védőnői Szolgálatának javaslata alapján.

A mosható nadrágpelenka támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a támogatással összefüggő bármely visszaélés az önkormányzat tudomására jut, a jogosulatlanul felvett támogatás összegét a megállapítás időpontjától visszamenőleg vissza kell fizetni.

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 


Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs; a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermek, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek; korhatárra való tekintet nélkül  a tartósan beteg és a fogyatékos gyermek; valamint a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokon.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él kivéve, ha élettársa van.

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály 1. em. 115. szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség.

Ügyintéző: Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485
e-mail: Fenyvesine.Eszter@belvaros-lipotvaros.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.30 - 18.00 óra
Szerda: 8.00 - 16.30 óra
Péntek: 8.00 - 11.30 óra

Kérelem

Kérelmező adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

amennyiben a folyósítást fizetési számlaszámra kéri, egyben mellékelni kell a pénzintézettel kötött szerződés másolatát, vagy a kérelmező nevére szóló folyószámla kivonat másolatát is

Gyermek adatai, aki után a mosható nadrágpelenka támogatást kéri

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

A támogatás jogcíme (Kérjük válasszon!)

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen életvitelszerűen élő lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok)

Jövedelemnyilatkozat

A jövedelemmel rendelkező neve
munkaviszonyból
Ft
Ft
Ft
Ft
GYED, GYES, GYET, GYED
Ft
Ft
Ft
Ft
egyéb
Ft
Ft
Ft
Ft
összesen
Ft
Ft
Ft
Ft

havi nettó összes jövedelem
Ft
egy főre jutó havi nettó jövedelem
Ft/fő

Egyéb nyilatkozat

BLESZ Védőnői Szolgálatának JAVASLATA

A BLESZ Védőnői Szolgálatának JAVASLATA mosható nadrágpelenka támogatáshoz

Igazolom, hogy……………………………………………………….(szülő/törvényes képviselő neve)


szül.:……............év………………..hó……...nap, anyja neve:………………………………………..


és


20…...…..év …..……..………….………………hónap ….………. napján született kiskorú gyermeke


 ………………………………………..............…………………………………………(gyermek neve)


a(z)…………………………………………………………….. lakcímen életvitelszerűen tartózkodnak.


Fent nevezett gyermek részére javaslom a mosható nadrágpelenka használatát.Budapest, ……. év ………………hó………nap


                                                                       ………………………………………………
                                                                                        BLESZ Védőnői Szolgálat


A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező