Tájékoztató

Tájékoztató

Belvárosi útravaló támogatásra jogosult:

Az V. kerületben a kérelem benyújtását megelőzően egy éve lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő   

-    2006. január 1. napját megelőzően született 18. életévét betöltött fiatal felnőtt 20. életévének betöltéséig, amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750%-át, egyedülálló szülő esetében 800%-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900%-át.

A támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

   - a jövedelemre vonatkozó igazolások:
•    rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem rendszeres ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,
•    álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,
•    alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,
•    amennyiben kérelmező tanul, az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
•    nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás,  
•    a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

Amennyiben kérelmező önálló keresettel rendelkezik, ez esetben jövedelmének igazolására a fentiek szerinti igazolás/igazolások benyújtása szükséges.  

A támogatás összege egyszeri 100.000.-Ft, mely postai úton vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.

A támogatás egy jogosultnak csak egyszer adható.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § (1) bekezdése szerint:

Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § -a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak.

Kérelem

Belvárosi útravaló támogatás

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

I. Nyilatkozat

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen életvitelszerűen élő lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok):

II. Jövedelemnyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy én és a velem együtt lakó családtagjaim az alábbi havi nettó jövedelmekkel rendelkezünk:

Egyéb nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszervek útján ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

 

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező