Tájékoztató

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Az Önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére.

Fűtési szezonban történő időszaki támogatásra jogosult:

-        az V. kerületben lakcímmel rendelkező három vagy több gyermeket nevelő személy, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használati szerződéssel rendelkező használójaként, vagy osztatlan közös tulajdonban lévő házfelügyelői lakás használójaként lakik és háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át nem haladja meg.

 

A fűtési szezonban történő időszaki támogatás iránti kérelmeket a tárgyév szeptember 1. napjától október 31-ig lehet benyújtani. A támogatás november 1-től a következő év március 31-éig kerül megállapításra. A november elsejét követően benyújtott kérelmeknél a jogosultság a benyújtást követő hónap 01. napjától kerül megállapításra.

A támogatás összege a 30. § (7) bekezdés b) pontja szerinti összeg.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

A jövedelemre vonatkozó igazolások:

  • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás,
  •  nem rendszeres ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,
  • csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat, gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást megállapító határozat vagy 30 napnál nem régebbi folyósítási igazolás az illetékes szervtől (illetékes kormányhivatal vagy az ellátást folyósító családtámogatási kifizetőhely)
  • álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,
  • alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,
  • a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,
  • szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás, vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.  

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a támogatással összefüggő bármely visszaélés az önkormányzat tudomására jut, a jogosulatlanul felvett támogatás összegét a megállapítás időpontjától visszamenőleg vissza kell fizetni.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is és, azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Életvitelszerű ottlakás: ha az érintettnek az adott lakás az otthona és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen rendeltetésszerűen használ: életét onnan szervezi (rendszeresen onnan indul munkába vagy oktatási intézménybe, oda tér haza), az életviteléhez szükséges tevékenységeket (főzés, mosás, családi élet, közüzemi szolgáltatások igénybevétele) rendszeresen és legjellemzőbben ott folytatja, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.  

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály 1. em. 113. és 114. szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség.

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 - 18.00 óra

Szerda: 8.00 - 16.30 óra

Péntek: 8.00 - 11.30 óra

 

 

Kérelem

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás nagycsaládos kérelem

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

(amennyiben a folyósítást fizetési számlaszámra kéri, egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

I. Nyilatkozat

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen életvitelszerűen élő lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok):

II. Jövedelemnyilatkozat

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

Egyéb nyilatkozat

(a megfelelő rész kiválasztandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszervek útján ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező