Tájékoztató

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Belvárosi kismamabérlet támogatásra jogosult:

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező szülő, aki

- gyermekgondozási segélyben (GYES), gyermeknevelési támogatásban (GYET), gyermekgondozási díjban (GYED) vagy csecsemőgondozási díjban (CSED) részesül, és

- családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetén 800 %-át, három vagy több gyermeket nevelő család esetében 900 %-át.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

- Védőnői igazolás az életvitelszerű tartózkodásról (a formanyomtatványhoz tartalmazó igazolás kitöltésével)

- A jövedelemre vonatkozó igazolások: 

• rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem rendszeres ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,

• álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

• alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

• a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

• szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás, vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.   

- A gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igazolás:

• az adott ellátást megállapító határozat

- A gyermekgondozási díjra vagy a csecsemőgondozási díjra vonatkozó igazolás:

• az adott ellátást megállapító határozat és 

• 30 napnál nem régebbi folyósítási igazolás az illetékes szervtől (illetékes kormányhivatal vagy az ellátást folyósító családtámogatási kifizetőhely) 

- Folyószámlára történő utalás esetén a kérelmezőnek kérelméhez csatolnia szükséges a pénzintézettel kötött szerződés másolatát, vagy a folyószámla kivonatot, melyen a kérelmező neve és számlaszáma fel van tüntetve.   

A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap 01. napjától kerül megállapításra egy évre, legfeljebb a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, gyermekgondozási díj vagy csecsemőgondozási díj jogosultsági idejéig.

A támogatás összege a mindenkori helyi tömegközlekedési „Havi Budapest-bérlet kisgyermekeseknek” bérlet összege. A havi bérlet ellenértékét a jogosultak pénzben kapják meg.

A kismamabérlet támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a támogatással összefüggő bármely visszaélés az önkormányzat tudomására jut, a jogosulatlanul felvett támogatás összegét a megállapítás időpontjától visszamenőleg vissza kell fizetni.

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015. (II.3.) önkormányzati rendelete (Ör.) 3. §-a alapján: 

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;

 

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-és a nevelőszülő és a testvér. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.  

 

 

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály 1. em. 113. és 114. szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 - 18.00 óra

Szerda: 8.00 - 16.30 óra

Péntek: 8.00 - 11.30 óra

 

 

Kérelem

Belvárosi kismamabérlet kérelem

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

I. Nyilatkozat

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen életvitelszerűen élő lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok):

II. Jövedelemnyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy én és a velem együtt lakó családtagjaim az alábbi havi nettó jövedelmekkel rendelkezünk:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

Egyéb nyilatkozat

(a megfelelő rész kiválasztandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszervek útján ellenőrizheti.

Mellékletek

Igazolás

A BLESZ Védőnői Szolgálatának IGAZOLÁSA az V. kerületben való életvitelszerű tartózkodásról

 

Igazolom, hogy a belvárosi kismamabérlet támogatást igénylő

 

Név:.............................................................................................................

 

Születési hely, idő:......................................................................................

 

Anyja neve:.................................................................................................

 

Lakcíme:.....................................................................................................

 

a fenti lakcímen életvitelszerűen tartózkodik.

 

 

Az igazolás a belvárosi kismamabérlet támogatás igényléséhez került kiadásra.

 

 

Budapest, .............. év ...........................hó..........nap

 

 

                                                                                        .......................................................................

                                                                                                      BLESZ Védőnői Szolgálat   

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező