Tájékoztató

Tájékoztató az önként vállalt feladat keretében nyújtható lakás-karbantartási támogatásról

Lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak az V. kerületben egy éve lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át. 

Nem jogosult lakás-karbantartási támogatásra, aki tartási, öröklési, életjáradéki szerződés alapján tartásra vagy életjáradékra jogosult.

A lakás-karbantartási támogatás háromévenként egyszer vehető igénybe 80.000.-Ft összeghatárig, kizárólag az alábbiakban felsorolt munkák elvégzésére:

- fűtőberendezés,

- tűzhely, melegvíz előállító berendezés,

- kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje,

- elektromos hálózat javítása, cseréje,

- beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok elvégzéséhez. 

Az elhasználódott vagy meghibásodott készülék cseréje csak a kereskedelemben kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott készülékhez hasonló típusú készülékre vonatkozhat.

A lakás-karbantartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a kérelmező háztartásában élő személyek jövedelemigazolását,

b) a lakásban tartózkodás jogcímének igazolását (adásvételi, bérleti szerződés stb.),

c) szakvéleményt a karbantartási munkák elvégzésének szükségességéről,

d) a munkálatok elvégzését igazoló számlákat

Amennyiben a munkálatok a támogatás folyósítását követően kerülnek elvégzésre, a számlákat a folyósítást követő 30 napon belül kell becsatolni.

Amennyiben a lakás-karbantartási támogatásban érintett ingatlan nem kérelmező tulajdona, abban az esetben a munkálatok elvégzéséhez írásbeli hozzájárulás szükséges az ingatlan tulajdonosától.  

Indokolt esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján önkormányzati tulajdonú lakás esetén a karbantartási munkálatokat a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. is elvégezheti. Ebben az esetben a támogatás összege közvetlenül a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. részére kerül átutalásra.

A kérelemben foglaltak a helyszínen felvett környezettanulmány alapján kerülnek megvizsgálásra.

A lakás-karbantartási kérelmet az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el. A Bizottság a rendeletben megjelölt értékhatártól kivételes méltánylást érdemlő esetben eltérhet.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Lakás-karbantartás támogatás iránti kérelem

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Életvitelszerű tartózkodási helye:

Kérelmezőkkel egy háztartásban élők száma

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Jövedelmi adatok

A

B

 

C

 

A jövedelem típusa

Kérelmező jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek jövedelme

Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balett-művészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

Összes jövedelem

Egyéb nyilatkozat

(a megfelelő rész kiválasztandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező