Tájékoztató

Tájékoztató a fiatalok helyi életkezdési támogatásának igénylési feltételeiről „Babakötvény”

Az önkormányzat a kerületi gyermekek életkezdési esélyeinek javítása érdekében helyi életkezdési támogatást nyújt.

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján a Start-számla követelés a természetes személy által történő befizetéstől függetlenül, illetve a későbbiekben attól függően a települési önkormányzat által rendeletében meghatározott feltételekkel kiegészíthető. 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22.) számú rendelete értelmében, a fiatalok helyi életkezdési támogatásának első utalási összegére az a gyermek jogosult, aki az V. kerületben születése napjától érvényes lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen is a kerületben lakik, valamint legalább az egyik, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülője vagy törvényes képviselője  a gyermek megszületése előtt legalább 1 évvel már az V. kerületben lakcímmel rendelkezik, illetve életvitelszerűen is a kerületben lakik, és akinek nevére Start-számlát nyitottak.

 

A kérelemhez csatolni kell:

- a gyermek személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványának másolatát,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

- a gyermek adóazonosító jelét,

- a kerületben lakcímmel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítványának másolatát,

- Start-számla megnyitásáról szóló szerződést és számlaszámot,

- a BLESZ Védőnői Szolgálatának igazolását az V. kerületben történő életvitelszerű tartózkodás tényéről.

A fiatalok helyi életkezdési támogatásának összege: 

a) a gyermek születését követő 180 napon belül történő igénylése (első utalási összeg) esetén 170.000.-Ft,

b) a gyermek 7. életévének betöltését követő egy éven belül történő igénylése (második utalási összeg) esetén 42.000.-Ft,

c) a gyermek 14. életévének betöltését követő egy éven belül történő igénylése (harmadik utalási összeg) esetén 42.000.-Ft.

Tájékoztatom továbbá a törvényes képviselőt, hogy természetes személy által történő éves befizetések során gyermekét további - az állami támogatáson felül biztosított - helyi támogatás az alábbi feltételek fennállása szerint illeti meg:

a) a naptári évben befizetett összeg 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 12 ezer forint összegben,

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a naptári évben befizetett összeg 20 százalékának megfelelő, de legfeljebb 24 ezer forint összegben.

Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzata által – a természetes személyek részéről történő befizetések után – nyújtandó támogatás iránti igényt a szülőnek/törvényes képviselőnek formanyomtatványon, a befizetést követő év március 01. napjáig kell előterjesztenie. A kérelemhez mellékelni kell a Magyar Államkincstár által kiadott, természetes személyek általi befizetések összegéről szóló igazolást. 

A kérelem benyújtásához szükséges gyakorlati információk

A helyi életkezdési támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok átvehetők személyesen: 

B.-L. Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodában

Letölthetők: 

http://www.belvaros-lipotvaros.hu/formanyomtatvanyok

Kérelem a fiatalok helyi életkezdési támogatás első utalási összegének igényléséhez: a gyermek születését követő 180 napon belül igényelhető, az igénylés benyújtásának elmulasztása jogvesztő.

Kérelem, a fiatalok helyi életkezdési támogatásának második, illetve harmadik utalási összegének igényléséhez: a gyermek 7. (második utalási összeg), illetve 14. (harmadik utalási összeg) életévének betöltését követő egy éven belül igényelhető.

 

 

A kérelmek elbírálásához szükséges okiratok, igazolások csatolása a formanyomtatványokon feltüntetett feltételek szerint minden esetben szükséges.

További tájékoztatásra Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.), Népjóléti Osztály 1. em. 115. szám alatti hivatali helyiségében van lehetőség.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 - 18.00 óra

Szerda: 8.00 - 16.30 óra

Péntek: 8.00 - 11.30 óra

Kérelem

Fiatalok helyi életkezdési támogatás kérelem

A szülő adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

A gyermek adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Csatolandó dokumentumok

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy hozzájárulok saját és gyermekeim adatainak kezeléséhez, különösen a számla vezetéséhez és az utaláshoz szükséges adatokra vonatkozóan.

Fentiek alapján, kérem a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy gyermekem részére a fiatalok helyi életkezdési támogatását biztosítani szíveskedjen.

BLESZ igazolása

A BLESZ Védőnői Szolgálatának IGAZOLÁSA az V. kerületben való életvitelszerű tartózkodásról

 

Igazolom, hogy a fiatalok helyi életkezdési támogatását igénylő:

 

……….………………………………………………(szülő/törvényes képviselő neve)

 

szül.: ……....év………………..…hó……...nap,

 

anyja neve: …………………………………………………………………………….

 

lakcíme: ………………………………….…………………………………..…… és

 

20…...…..év …..……..………….……………hónap ….….. napján született kiskorú

 

………………………………………………..............……………(gyermek neve)

 

a fenti lakcímen életvitelszerűen tartózkodnak.

 

Az igazolás a fiatalok helyi életkezdési támogatásának igényléséhez került kiadásra.

 

Budapest, ……. év ………………hó………nap

 

………………………………

     BLESZ Védőnői Szolgálat

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező