Tájékoztató

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultságot az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán a formanyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges jövedelemigazolások leadásával lehetséges.

A kedvezményes élelmiszer vásárlási jogosultság igénybevételére azok az V. kerületben lakcímmel rendelkező, lakosok jogosultak, akik a 3/2015 (11.03.) számú rendelet 30. §

- (1) bekezdésében felsorolt ellátások valamelyikében részesülnek és a család jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedülálló esetében 550 %-át,

- a gyermeküket egyedül nevelő szülők és tartós beteg gyermeket — aki után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak — nevelő szülők, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át,

- a három vagy több gyermeket nevelő szülő/k, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át,

-0-18 éves korú súlyosan fogyatékos gyermeket - aki után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak - nevelő szülők, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át.

- minden más igénylő, ha a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.

A három vagy több gyermeket  nevelő és 0-18 éves korú súlyosan fogyatékos gyermeket - aki után emelt szintű családi pótllékot folyósítanak - nevelő szülők esetében a kedvezmény egy családban csak egy szülő részére, egy jogcímen állapítható meg.

A kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultságot az Onkormányzat vásárlásra jogosító igazolvány formájában biztosítja. Az igazolvány a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes, ezért minden esetben a formanyomtatványon fel kell tüntetni az érvényes személyigazolvány számot.

Az igazolvány csak az Önkormányzattal szerződésben álló üzletekben használható fel.

A három- vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok és a 0-18 éves korú súlyosan fogyatékos gyermeket - aki után emelt szintű családi pótlékot folyósítanak - nevelő szülők esetében megállapított jogosultság esetén az igazolvány havi 15.000.-Ft vásárlási keretösszegre 100%-os kedvezményt biztosít, amelyek nem gyűjthetőek össze.

Egyéb esetekben megállapított jogosultság esetében havi 10.000.-Ft vásárlási keretösszegre 30%-os kedvezményt biztosít.

A kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap 01. napjától kerül megállapításra, egy éves időtartamra.

A vásárlási igazolvány az alábbi üzletekben használható fel:

1051 Budapest V., Mérleg u. 12. Tel.: 266-7549

1056 Budapest V., Molnár u. 14. Tel.: 266-7562

1054 Budapest V., Vadász u. 22-24. Tel.: 30/327-4587

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

• a családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

- havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme;

Támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

a családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

 

-        havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme,

 

-        nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegbe kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.),

 

-        tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás,

 

-        álláskeresési ellátásban részesülők esetében az álláskereső juttatást megállapító/megszüntető határozat másolatát,

 

-        jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Osztálya (Budapest VIII. ker., Kisfaludy u. 11.) által kiállított „Hatósági bizonyítvány” becsatolása, hogy regisztrált álláskereső,

 

-        alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkáról szóló saját kezű nyilatkozatát,

 

-        -nagykorú gyermek részéről hivatalos tanuló/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást az adott tanévre vonatkozóan, mely igazolja, hogy nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul,

 

-        egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolást vagy nyilatkozatot,

 

-        súlyosan fogyatékos gyermek esetében a súlyos fogyatékosságot hitelt érdemlően igazoló okiratot.

 

 

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015 (II.03.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság kérelem

A kérelmező személyére vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Egyéb adatok

Az alábbiakban felsorolt személyekkel lakom egy családban

Ft

Havi összes jövedelem

Ft

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultság jövedelmi feltételei

Családban (500%) 142.500Ft

Egyedülálló (550%) 156.750 Ft

- öregségi nyugdíj

- rokkantsági ellátás

- hozzátartozói jogon kapott ellátás

- házastársi pótlék

- időskorúak járadéka

- vak személyi járadék

- egészségkárosodási járadék

- rehabilitációs ellátás

- rehabilitációs járadék

- rokkantsági járadék

- korhatár alatti ellátás

Családban (500%) 142.500 Ft

- gyermekét egyedül nevelő szülő

- tartós beteg, vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülő

Családban (900%) 256.500 Ft

- 3, vagy több gyermeket nevelő család

- 0-18 éves korú súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő szülő

(400%) 114.000Ft

- minden más igénylő

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező