Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) rendeletének 26. §-a rendelkezik a jövedelempótló támogatás megállapításáról. A képviselő-testület jövedelempótló támogatást nyújthat a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek és családjuk részére.

Jövedelempótló támogatásra az V. kerületben lakcímmel rendelkező aktív korú személy jogosult, aki

- munkaképességét legalább 30 %-ban elvesztette vagy

- egészségkárosodásának mértéke legalább 30 %-os és

- az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, egyedülálló esetében a 100%-át és

- vagyona nincs.

A jövedelempótló támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-a.

Jövedelempótló támogatásra egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. A jogosultságot megállapító szerv a jogosultságot egy évre állapítja meg.

A jövedelempótló támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

• a családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

- havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítőt, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.

Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz. Külföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás.

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

- álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.

- jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

- Alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jövedelemre vonatkozóan.

- Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat.

A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. 

Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.

Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.

• szakhatósági állásfoglalást az egészségkárosodása mértékéről, valamint

• amennyiben folyószámlára történő utalást kér az igénylő, a pénzintézettel kötött szerződés másolatát, vagy hivatalos folyószámla kivonatot, melyen a kérelmező neve és számlaszáma van feltüntetve.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitel szerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában: 

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

 

Kérelem

Jövedelempótló támogatás kérelem

A kérelmező személyére vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Egyéb adatok

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok

Jövedelmi adatok a kérelmező családja részéről

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Önkormányzat, Járási Hivatal és Munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Egyéb jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Összes jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Lakhelye

Tartózkodási hely

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat)

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

4. Termőföldterület (vagy állandó használat)

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat):

B. Egyéb vagyontárgyak

a) Személygépkocsi

év
év
Ft

(pl. elidegenítési és terhelést tilalom, bejegyzett uzemben tartói jog)

b) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű

év
év
Ft

(pl. elidegenítési és terhelést tilalom, bejegyzett uzemben tartói jog)

Mellékletek

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező