Tájékoztató

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) rendeletének 25. §-a rendelkezik a létfenntartási támogatás megállapításáról.

 

A képviselő-testület azokat az V. kerületben lakcímmel rendelkező kérelmezőket, akik jövedelmi viszonyaik alapján, önhibájukon kívül rendszeresen létfenntartási gondokkal küzdenek havi létfenntartási támogatásban részesítheti.

 

Nem részesülhet létfenntartási támogatásban az az aktív korú személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása érdekében az ebben segítséget nyújtó szervekkel nem működik együtt.

 

Létfenntartási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek

 

• családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át, egyedülálló esetében 280%-át, és

 

• a kérelmező és családja vagyonának külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összegé az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét, együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát nem haladja meg.

 

A létfenntartási támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg.

 

A létfenntartási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a. A létfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.

 

A létfenntartási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben első fokon a polgármester dönt.

 

A létfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

 

• kérelem nyomtatvány

 

1) a családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

 

• havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítőt, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.

 

• keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl.: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz.

 

• külföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás.

 

• a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdéséről eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

 

• álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.

 

• jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

 

• alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jövedelemre vonatkozóan.

 

  rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat.

 

2) A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje e szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenük megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

 

3) Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.

 

4) Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat.

 

5) Albérletben élőknél albérleti szerződés másolata.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is és, azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve egyszerűsített közteherviselést hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.,

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik

 

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(I1.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Létfenntartási támogatás kérelem

A támogatás megállapításához családi és szociális körulményeimről, családom és velem közös háztartásban lakók jövedelmi és vagyoni helyzetéről az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot

A kérelmező személyére vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Egyéb adatok

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok

Jövedelmi adatok a kérelmező családja részéről

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátások

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Önkormányzat, Járási Hivatal és Munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Egyéb jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Összes jövedelem

Ft

Családban élő közeli hozzátartozó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Lakhelye

Tartózkodási hely

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat):

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat)

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

4. Termőföldterület (vagy állandó használat)

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

B. Egyéb vagyontárgyak

a) Személygépkocsi

év
év
Ft

(pl. elidegenítési és terhelést tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog)

b) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű

év
év
Ft

(pl. elidegenítési és terhelést tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog)

Nyilatkozatok

b) pont bejelölése esetén kitöltendő

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.

Amennyiben a kérelmező rendelkezik pénzforgalmi számlával, csatolandó a kérelem beadását megelőző hónap teljes folyószámlakivonata.

 

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendel-kezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező