Tájékoztató

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Fűtési szezonban történő időszaki támogatásra jogosult:

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező személy, aki az alább felsorolt ellátások valamelyikében részesül: öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, hozzátartozó jogán kapott ellátás, házastársi pótlék, időskorúak járadéka, vak személyi járadék, egészségkárosodási járadék, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék, korhatár előtti ellátás, fogyatékossági támogatás, Szt. 41-43/A. § szerinti ápolási díj, Szt. 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díja, települési támogatás keretében nyújtható ápolási támogatás, Szt. 37. § szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, jövedelempótló támogatás, amennyiben az adott lakcímen tulajdonjoga, haszonélvezeti joga alapján, vagy önkormányzati lakás bérlőjeként, használójaként lakik, illetve ha a tulajdonos, haszonélvező, bérlő házastársa, élettársa, és akinek háztartásában  az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át – 228.000.- forintot, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át 256.500.- forintot nem haladja meg. 

A fűtési szezonban történő időszaki támogatás iránti kérelem benyújtási határideje az adott év szeptember 1-től október 31-ig. A támogatás november 1-től a következő év március 31-éig kerül megállapításra. A november elsejét követően benyújtott kérelmeknél a jogosultság a benyújtást követő hónap 01. napjától kerül megállapításra.

A támogatás összege egyszemélyes háztartás esetében havi 16.800,- Ft, több személyes háztartás esetében havi 10.080,- Ft.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

- lakcímkártya bemutatása,

- az adott évre a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji nyugdíj értesítő,

- a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem igazolása,

- amennyiben nyugdíja mellett kereső tevékenységet folytat, a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem igazolása,

- keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz

- Külföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolása. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

- álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat másolatát,

- jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (Budapest VIII. ker., Kisfaludy u. 11.) által kiállított „Hatósági bizonyítvány” becsatolása, hogy regisztrált álláskereső,

- alkalmi munkából származó jövedelem esetén alkalmi munkáról szóló saját kezű nyilatkozatát,

- rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, fogyatékossági támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat,

- a 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni,

- esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyból származó jövedelemigazolást szükséges csatolni. Amennyiben kereső tevékenységet nem folytat, a Budapest Főváros Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya (Budapest VIII. ker., Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványát

- tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás,

- egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről szóló hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.

A lakásban lakó érvényes bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek szintén szükséges a fenti iratok csatolása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is és, azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik

 

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Fűtési szezonban történő időszaki támogatás kérelem

LakóhelyeTartózkodási helyeÉletvitelszerű tartózkodási helye

 

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen együtt élő érvényes lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen élő lakos(ok) felsorolása

Ft

A lakásban további érvényes lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok) felsorolása, akik életvitelszerűen nem a fenti címen élnek

I. Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző hónap

nyugdíj / nyugdíjszerű ellátásának összege
Ft
fogyatékossági támogatás összege
Ft
Szt. 41-43/A. § szerinti ápolási díj
Ft
Szt. 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díja
Ft
önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható ápolási támogatás
Ft
Szt. 37. § szerinti egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
Ft
jövedelempótló támogatás
Ft
Ft

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

II. Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

 

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező