Tájékoztató

Krízistámogatás kérelem tájékoztató

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt krízistámogatás formájában.

Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy

b) akinek az V. kerület közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

ba) a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője,

bb) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,

bc) az önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója.

Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

A krízistámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása és 1 gyermek fogadásának előkészítése szakorvos vagy védőnő általi igazolást a várandósság és a terhes-gondozás tényéről, vagy

b) a gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében igényelt támogatás esetében gyámhivatali határozatot, vagy

c) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és

1) A családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

- Havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jovedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítőt, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az oregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot,

- A rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodást járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzett gondozottak pénzbeli ellátásalt és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz.

- Külfoldi szervek által folyósított jövedelemtől hivatalos igazolás.

- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját kozvetlenul megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el alt hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

- Álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.

- Jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

- Alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jövedelemre vonatkozóan.

- Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat.

2) A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

3) Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.

4) Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.

5) Albérletben élőknél albérleti szerződés másolata.

Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.

Elemi kár esetén az ide vonatkozó rendeletben megállapított jövedelmi értékhatártól - max. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszereséig - a Polgármester indokolt esetben eltérhet.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(I1.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Krízistámogatás kérelem

1. Személyi adatok

Lakcím

Tartózkodási hely

Életvitelszerű tartózkodási helye

Egyéb adatok

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

2. Kérelmező családjában élők személyi adatai

II. Jövedelem adatok

A kérelmező és a családjában élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

6. Egyéb jövedelem: pl. családi pótlék, ösztöndíj, tartásdíj, árvajáradék stb.

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7. Összes jövedelem

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyilatkozat

Kérvény

* Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

 

Mellékletek, csatolandó dokumentumok (lásd. Tájékoztató)

 

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező