Tájékoztató

Temetési támogatás kérelem

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt a halálesetre tekintettel temetési támogatás formájában.

 

Temetési támogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, aki
a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetik, és
c) az eltemettető családjában az egy főre eső családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében 450%-át nem haladja meg.

A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát (közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér),
b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,
c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását:

 

• Havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítőt, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.
Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl.: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz.
Külföldi szervek által folyósított jövedelemtől hivatalos igazolás.


• A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

• Álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.


• Jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.


• Alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jövedelemre vonatkozóan.

 
• A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

 
• Tartást, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.


• Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat.

 

A kérelmet a halálesetet követő vagy a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Jövedelem: a személyt jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is és, azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve egyszerűsített közteherviselést hozzájárulásról szóló torvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

 

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók.

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Temetési támogatás kérelem

1. Személyes adatok

Lakcím

Tartózkodási hely

Életvitelszerű tartózkodási helye

Egyéb adatok

(akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is)

2. Kérelmező családjában élők személyi adatai

II. Jövedelem adatok

A kérelmező és a családjában élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

6. Egyéb jövedelem: pl. családi pótlék, ösztöndíj, tartásdíj, árvajáradék stb.

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7. Összes jövedelem

Ft

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyilatkozat

Kérvény

Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján részemre rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható temetési támogatást szíveskedjenek megállapítani a halálesetre való tekintettel.

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

 

Mellékletek

 

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező