Tájékoztató

Tájékoztató

Kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi Tájékoztatót és ennek megfelelően mellékelni az Ön helyzetére vonatkozó iratokat.

Önkormányzati lakbértámogatásra jogosultak az Önkormányzat tulajdonában álló szociális alapon bérbe adott lakások bérlői — illetőleg bérlőtársai önállóan is a rájuk eső lakbérmértéket illetően — az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a. A lakásokban együttlakó családtagok egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló esetében háromszorosát.

b. A lakásban együttlakó családtagok nem rendelkeznek olyan forgalomképes ingó vagy ingatlan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 szorosát

c. A lakbértámogatás esetében az elismert lakásnagyság:

- ha a háztartásban egy-két személy lakik 75 m2

- ha a háztartásban három személy lakik 90 m2

- ha a háztartásban négy személy lakik 100 m2

- ha négynél több személy lakik a háztartásban, minden további személy után 10 m2

Családban élő esetén (250 %) 71.250.-Ft/fő

Egyedülálló esetén (300 %) 85.500.-Ft/fő

Vagyoni értékhatár 8.550.000.-Ft

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 28.500.-Ft, melynek figyelembevételével a jogosultsági értékhatárok, az alábbiak szerint alakulnak.

 

A támogatást kizáró feltételek: 

A fent meghatározott feltételek fennállása esetén sem biztosítható támogatás annak a kérelmezőnek, aki:

- lakását részben vagy egészben albérlet, ágybérlet útján vagy más módon hasznosítja,

- a támogatás iránti kérelemben olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogosulatlan előnyt jelentene,

- akinek lakbértartozása van.

A lakbértámogatás iránti kérelem benyújtási határideje az adott év november 30-a. A támogatás a következő év január 1-től december 31-ig kerül megállapításra. A határidőn túl benyújtott kérelmeknél, kedvező elbírálás esetén, a támogatás a benyújtást követő második hónaptól biztosítható.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: 

1) A háztartásban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

- Havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kúldótt év eleji összesítőt, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltuntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot,a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat. Keresőtevékenységből származó jovedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz. Kulföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás.

- Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját kozvetlenul megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos osszegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem én el a12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozást tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

- Álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.

- Jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

- Alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jovedelemre vonatkozóan.

2) A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

3) Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.

4) Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.

5) Vagyonnyilatkozat,

6) A Pénzügyi Osztály igazolása arról; hogy nincs lakbértartozása,

7) Bérleti szerződés másolata.

1. oldal

Lakbértámogatás iránti kérelem

A bérlő adatai

Tartózkodási helye

A bérlőtárs(ak) adatai

Tartózkodási helye

Lakcím

Lakás adatai

m2

1. Jövedelemnyilatkozat

A bérlő és bérlőtársak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelme

A jövedelemmel rendelkező neve
munkaviszonyból
Ft
Ft
Ft
nyugdíj
Ft
Ft
Ft
GYÁS, GYET, GYED, GYES
Ft
Ft
Ft
családi pótlék
Ft
Ft
Ft
gyermektartásdíj
Ft
Ft
Ft
egyéb
Ft
Ft
Ft
havi nettó jövedelem összesen
Ft
Ft
Ft

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen együtt élő érvényes lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen élő lakos(ok) felsorolása

Ft

2. Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező személy adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Címe

m2
Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat)

Címe

m2
Ft

2. oldal

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat)

Címe

m2
Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat)

Címe

m2
Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

a) személygépkocsi

Ft

b) tehergépjármű, autóbusz

Ft

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénzneméhen is fel kell tüntetni.

 

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező