Tájékoztató

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

Lakhatási támogatásra az V. kerületi lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ősszegének 350 %-át, egyedül élő esetében a 400 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik, és

c) az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

ca) önkormányzati bérlakás bérlője,

cb) onkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó,

cc) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

cd) onkormányzati vagy osztatlan kozös tulajdonban lévő, házfelugyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója.

Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások:

a) lakástulajdon esetén kozös költség,

b) önkormányzati lakás lakbére,

c) gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége.

 Az igazolt lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A költségként figyelembe vehető kiadásokat az a)-d) pontban felsorolt számlákkal kell igazolni.

Az Önkormányzat a lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában nyújtja. A lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

Önkormányzati bérlakás esetén a lakhatási támogatást elsősorban az önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentésére kell nyújtani.

A téli hónap fűtési számlájából csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a rendelet 30. § alapján egy háztartásban élők részére megállapított ellátás összegét.

A lakhatási támogatás mértéke havi 6.000.-Ft.

A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Lakhatási támogatásra nem jogosult az a személy, aki lakbértámogatásban részesül.

A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra kerül megállapításra. A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

Kérelem

Lakhatási támogatás kérelem

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Nem kötelező megadni.

Nem kötelező megadni.

2. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Egyéb jövedelem: pl. családi pótlék, ösztöndíj, tartásdíj, árvajáradék stb.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Összes jövedelem

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

III. Lakásviszonyok

m2

IV. Nyilatkozat

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Szociális juttatások rendszere

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés alapján, önkormányzati bérlakás esetén a lakhatási támogatást elsősorban az önkormányzati lakás bérleti díjának csökkentésére kell nyújtani.

Vevő (fizető) címe

Fogyasztó címe

Társasház kezelőjének pontos címe

Vagyonnyilatkozat

I. A kérelmező személyes adatai

Lakhelye

Tartózkodási hely

II. A kérelmező és a vele egy háztartásban élők vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat):

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat)

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

4. Termőföldterület (vagy állandó használat)

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

Cím

m2
év
Ft

(pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelésí tilalom, használati jogok, szolgalom)

B. Egyéb vagyontárgyak

a) Személygépkocsi

év
év
Ft

(pl. elidegenítési és terhelést tilalom, bejegyzett uzemben tartói jog)

b) Tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű

év
év
Ft

(pl. elidegenítési és terhelést tilalom, bejegyzett uzemben tartói jog)

Nyilatkozatok

b) pont bejelölése esetén kitöltendő

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.

 

Amennyiben a kérelmező, vagy a vele egy háztartásban élő rendelkezik pénzforgalmi számlával, csatolandó a kérelem beadását megelőző hónap teljes folyószámla kivonata.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni

1) A háztartásban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

-havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme; a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítőt,

nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, amezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.

 

Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz. Külföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás.

-a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

-álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát.

-jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

-alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó -jövedelemre vonatkozóan.

-rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat.

 

2) A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás. Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni. Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

Tartást, életjáradéki, oröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás. Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj osszegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.

3) A lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést.

4) A lakásfenntartási költségek igazolására a közüzemi szolgáltatók (lakbér vagy közös költség, áram, gáz, fűtési díj, víz-csatornahasználati és szemétszállítást díj) felé befizetett egy nyári és egy téli hónap számláit.

5) Annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számla másolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri.

6) A közös képviselő igazolását, amennyiben a kérelmező a lakhatási támogatást a közös költség megtérítéséhez kéri, valamint a közös költség befizetését igazoló csekk másolatát.

 

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

Melléklet

A közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott lakhatási támogatás megállapításához

Címe, székhelye

Én, mint közös képviselő igazolom, hogy

Cím

aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel

 

                         P.H.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező