1. oldal

ADATLAP

- gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály szerinti más jogi személyek, egyéni cégek méltányossági, fizetési könnyítés (fizetési halasztás, részletfizetés) iránti kérelmének elbírálásához

I. Az adóalany:

3. Székhelye:

4. Levelezési címe:

II. A kérelem tárgya

Amennyiben az adatlap tartalma eltér az eredeti kérelemtől, azt az adóhatóság az eredeti kérelem módosításának tekinti!

1.
Ft
2.
Ft
3.
Ft
4.
Ft
1.
Ft
2.
Ft
3.
Ft
4.
Ft

 3. Késedelmi-, önellenőrzési pótlék, bírságtartozás mérséklés *

1.
Ft
2.
Ft
3.
Ft
4.
Ft

*Az Art. 201. § -a alapján kizárólag pótlék és bírság tartozás mérsékelhető.

4. Amennyiben a 3. pont szerinti mérséklési kérelem részben vagy egészben elutasításra kerül, a fennmaradó tartozásra:

Az Art. 198. §-a alapján fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezhető (fizetési könnyítés)

-ig
havi részletre

III. Gazdálkodással kapcsolatos adatok:

Köztartozások és egyéb tartozások:

Ft

Bankszámlák és egyenlegeik:

Ft
Ft

Befektetésként vásárolt értékpapírok:

Ft

Kapott / kifizetett osztalékok:

Ft

Kapcsolt vállalkozások:

Ft
%

Átvett vagyonok:

Megnevezés

Tárgyévet megelőző évben

Tárgyévben

Más vállalkozásba ingyenesen átadott vagyon

Ft
Ft

Más vállalkozástól ingyenesen átvett vagyon

Ft
Ft

Alapítványi befizetések, illetve befektetések, közérdekű kötelezettségvállalások

Ft
Ft

IV. Egyéb információk:

Megnevezés

Nyilatkozat

Kérelmezőnek az Adócsoportnál van folyamatban lévő ügye?

Kérelmező a tartozás fennállása alatt kapott fizetési könnyítést?

Kérelmezőnek a tartozás fennállása alatt volt méltányossági / mérséklési kérelme?

Kérelmezővel szemben van folyamatban felszámolási vagy végelszámolási eljárás?

Az adatlaphoz kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és eredmény – kimutatást, valamint az aktuális időszak (kérelem benyújtásának évére vonatkozó 3 hónapnál nem régebbi) mérlegét és eredmény kimutatását (az időszak megjelölésével) illetve főkönyvi kivonatát!

Tájékoztatás

Az adatlapban szereplő adatokat az adóhatóság a fizetési könnyítés, valamint a méltányossági kérelem elbírálásához használja fel.

Az adatlap célja az adóigazgatási eljárás lefolytatása során a tényállás tisztázása az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198. § és 201. §-ában meghatározott feltételek fennállásának igazolásával. Az adatlapon előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával szükséges igazolni. 

Amennyiben valamely pontban az adózó nem közöl adatot (üresen hagyja), akkor azt az adóhatóság a nyilatkozat hiányának tekinti. Ha az adott pontban nincs közlendő adat, akkor azt áthúzással kell jelölni.

 

Nyilatkozat

,

Tájékoztatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás – fizetési könnyítés és méltányossági eljárás – az illetékről szóló 1990. évi XCII. törvény (továbbiakban:Itv.) 29. § (8) bekezdése szerint illetékköteles.

 

Az Itv. előírásai szerint az eljárási illetéket, az eljárás megindításakor (esedékesség) kell megfizetni, az illeték mértéke 10.000,- Ft. Ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet, az eljárási illetéket (fizetési könnyítési, méltányossági) kérelmenként kell megfizetni.

Az eljárási illetéket banki utalással, vagy készpénzátutalási megbízással az V. Kerületi Önkormányzat 11784009-15505006- 0347000 számú eljárási illetékbeszedési számlájára kell teljesíteni.

Az Art. szabályai értelmében az eljárási illeték megfizetésének elmulasztása a hatósági eljárás lefolytatásának nem akadálya, de késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. Ennek mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része (Ark. 209 §).

Ha az adóhatóság észleli, hogy az eljárási illetéket nem vagy nem teljes összegben fizették be, a hiányzó illeték összegét – a mulasztási bírsággal együtt – határozatban kell közölni az ügyféllel.

Kérelmének elbírálásához szíveskedjen a kitöltött adatlapot az átvételtől számított 15 napon belül a csatolandó dokumentumokkal együtt eljuttatni az Adócsoporthoz.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező