Tájékoztatás

ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS KÉRELEMHEZ TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselő-testület ápolási támogatás formájában települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

Ápolási támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki

a) 18. életévét betöltött tartós beteg V. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben élő hozzátartozójának ápolását végzi, és

b) rendszeres pénzellátásban nem részesül, vagy kereső tevékenységet folytat, de munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, és

c) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedulálló esetében annak 250 %-át.

 

 Az ápolási támogatás mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott ápolási díj alapösszegének a 80%-a.

 

Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

b) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója.

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet 12-13. § alkalmazásában:

Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése szerint:

Család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

Szükséges mellékletek

A KÉRELEM SZÜKSÉGES MELLÉKLETEI

A szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.3.) önkormányzati rendelet alkalmazásában:

Lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

 

Lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál;

 

Tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

 

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

1) A családban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme;

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött év eleji összesítőt, nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltuntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat.

Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik pl: munkabér, megbízást díj, vállalkozásból származó jövedelem, továbbá a Gyes, Gyet, Gyás, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, táppénz.

Külföldi szervek által folyósított jövedelemről hivatalos igazolás.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Amennyiben a vállalkozást tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a12 hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.)

Álláskeresők esetében az álláskereső ellátást megállapító, vagy megszüntető határozat fénymásolatát. jövedelemmel nem rendelkezők esetén a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltsége (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11 ) által kiállított Hatósági bizonyítványt.

Alkalmi munkavégzés esetén saját kezű nyilatkozat az alkalmi munkából származó nettó jövedelemre vonatkozóan.

Rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi összegről szóló bizonylat.

2) A 16. életévet betöltött gyermek esetében tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás.

Nappali oktatás munkarendje szerint felsőfokú tanulmányokat folytató személy esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett ösztöndíjról szóló hivatalos igazolás, amennyiben nem részesül ösztöndíjban az erről szóló hivatalos igazolást kell csatolni.

Esti, levelező tagozaton tanulmányokat folytatók esetén munkaviszonyról szóló igazolást szükséges csatolni.

3) Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés esetében, a folyósított összegről szóló hivatalos igazolás.

4) Egyedülálló szülő esetében a tartásdíj összegéről hivatalos igazolás, vagy saját kezű nyilatkozat a kapott támogatásról.

5) A háziorvos által kiállított igazolás és szakvélemény nyomtatványt.

6) Orvosi igazolást, amelyre hivatkozással a háziorvos az „Igazolás és szakvélemény" 

nyomtatványt kitöltötte.

Kérelem

Ápolási támogatás kérelem

I. Személyi adatok

1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Egyéb adatok

Nem kötelező megadni

Nem kötelező megadni

akkor kell megadni, ha a folyósítást számlára kéri és egyben mellékelni kell a kérelmező nevére szóló számla másolatát is

2. Kérelmező családjában élők személyi adatai

II. Jövedelmi adatok

A kérelmező és családjában élő személyek havi jövedelme forintban

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, ebből: közfoglalkoztatásból származó

Ft

A kérelmező családjában élő személyek jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

2. Társas és egyéni vállakozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Ft

A kérelmező családjában élő személyek jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

Ft

A kérelmező családjában élő személyek jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

Ft

A kérelmező családjában élő személyek jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

Ft

A kérelmező családjában élő személyek jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

6. Egyéb jövedelem, pl. családi pótlék, ösztöndíj, tartásdíj, árvajáradék stb.

Ft

A kérelmező családjában élő személyek jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

7. Összes jövedelem

Ft

A kérelmező családjában élő személyek összes jövedelme

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

III. Az ápolt személyre vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Egyéb információk

Egyetértek azzal, hogy otthoni ápolásomat, gondozásomat a kérelmező hozzátartozóm végezze

Nyilatkozat

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

Igazolás és szakvélemény

 

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY

 

az ápolási támogatás megállapításához

 

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki)

 

Igazolom, hogy

 

Neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Születési neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Lakóhelye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tartózkodási helye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: . . . . . . . . - . . . . . . . . . - . . . . . . . . . .

 

tartósan beteg.

 

Fenti igazolást nevezett részére az

 

      Országos Orvosszakértôi Intézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fokú Orvosi Bizottságának . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .számú szakvéleménye, vagy a

 

      fekvôbeteg szakellátást nyújtó intézmény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vagy a,

 

       szakrendelô intézet szakorvosa által kiadott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

keltû igazolás/zárójelentés szakvéleménye alapján állítottam ki.

 

Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul.

 

A gondozás várható idôtartama:

 

3 hónapnál hosszabb, vagy 3 hónapnál rövidebb (a megfelelô aláhúzandó)

 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

a háziorvos aláírása

 

munkahelyének címe

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező