Tájékoztató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

-        az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek,

-        pénzbeli ellátásnak (augusztus, november hónapban)

-        törvényben vagy más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő pénzbeli ellátásra jogosult, ha

-        a gyermek tartására köteles,

-        nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartoznak.

 

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.

 

A jegyző annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát:

-        akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át, ha

-        a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

-        a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

-        a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy

-        a fentiekben nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át, feltéve,

-        hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg.

 

A jogosultság a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig, amennyiben a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátást is – ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultság a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kerül megállapításra.

PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága:

-        a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

-        a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít.

 

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága:

-        a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

-        a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

 

A pénzbeli támogatás összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. 

Annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága:

-        a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában- az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett-, továbbá, ha

-        a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjában a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege mellett- pótlékot folyósít.

 

A pótlék összegéről, annak emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

Kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

I. Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

Lakóhelye

Tartózkodási helye

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.)

Nem kötelező megadni.

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai:

3/A táblázat

Házastársa, élettársa adatai

Egyéb rokon adatai (akinek az eltartásáról gondoskodik) 

Gyermekek adatai

3/B táblázat (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek, saját jogán kérelmezi!)

Szülő adatai

Szülő házastársa/élettársa adatai

Kérelmező testvéreinek adatai

Megjegyzés

1. A 3/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni.

2. A 3/A és 3/B táblázat 3. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni. Gyermekeken a kérelmező szülő vér szerinti, örökbe fogadott, valamint a házastárs és az élettárs gyermekeit egyaránt érteni kell.

3. A 3/A és 3/B táblázat „Állampolgársága” oszlopában a nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni azt is, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.

 

4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) vonatkozásában kérem a jogerős határozat egy példányának megküldését az ellátást biztosító intézmény részére:

Megjegyzés

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj kedvezményt kell biztosítani [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pont ba) alpontja, c) pontja és (2) bekezdés a) pontja].

6. [Kizárólag az 5.d) pont bejelölése esetén kitöltendő!]

II. Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusa

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

Ft
Ft
Ft
Ft

Jövedelmek típusa

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Ft
Ft
Ft
Ft

Jövedelmek típusa

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balett-művészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

Ft
Ft
Ft
Ft

Jövedelmek típusa

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

Ft
Ft
Ft
Ft

Jövedelmek típusa

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

Ft
Ft
Ft
Ft

Jövedelmek típusa

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft

Az ügyintéző tölti ki!

Ft

Az ügyintéző tölti ki!

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

III. Vagyoni adatok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe

m2
év
Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe

m2
év
Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.)

m2
év
Ft

Címe

m2
év
Ft

Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű

év
év
Ft

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)

év
év
Ft

Összes vagyontárgy (Ügyintéző tölti ki!)

Ft
Ft/fő

Megjegyzés!

Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.

Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Egyéb nyilatkozatok

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

Melléklet tájékoztató

Mellékletek
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Gyer) 65.§(1) bekezdése szerint a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt

Jövedelemre  vonatkozó igazolások :
   • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem havi rendszerességgel szerzett  ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,
   • álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,
   • alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

Oktatási intézmény igazolása nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói/hallgatói jogviszonyról,

- Tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

- Gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a Gyer 18. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,

- A szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy a hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

- Családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező