Tájékoztató

Tájékoztató beiskolázási támogatásra való jogosultság feltételeiről

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmének mielőbbi elintézése érdekében kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi Tájékoztatót és ennek megfelelően pontosan kitölteni a formanyomtatványt, illetve mellékelni a vonatkozó iratokat.

 

A beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti. 

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében beiskolázási támogatásban részesíthető:

• Budapest V. kerületben lakcímmel rendelkező 

alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, 

• fiatal felnőtt 23. életévének betöltéséig, 

akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft).

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a (21.375,-Ft).

 

-o-

A beiskolázási támogatás iránti kérelem benyújtási ideje:

július 01. és szeptember 15. közötti időszak.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

-o-

Szükséges mellékletek

 • a jelen kérelemben feltüntetett gyermek(ek) következő tanévre vonatkozó iskolai igazolása

• iskolalátogatási igazolások a további eltartott gyermekre vonatkozóan

• jövedelemigazolások:

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás,

- nem havi rendszerességgel szerzett, ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról az illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás,

   - az adóbevallással még  le nem zárt időszakról a    könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,

- álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

- alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó – a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett –  jövedelemről,

- a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

• a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy a hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el. 

Kérelem

Beiskolázási támogatás kérelem

Szülő adatai

Bejelentett lakóhely

 

Tartózkodási hely

Egyéb adatok

Gyermek(ek) adatai

Bejelentett lakóhely

 

Tartózkodási hely

Gyermekét egyedül nevelő szülő nyilatkozata a gyermektartásdíj összegéről

Büntetőjogi felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  gyermeke(i)met egyedül nevelem, mivel

Kijelentem továbbá, hogy gyermektartási díjat

Ft

A fentiek alapján kérem gyermeke(i)m részére a beiskolázási támogatás megállapítását.

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

 

 

   

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező