Tájékoztató

Tömegközlekedési támogatás kérelem tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmének mielőbbi elintézése érdekében kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi Tájékoztatót és ennek megfelelően pontosan kitölteni a formanyomtatványt, illetve mellékelni a vonatkozó iratokat.

Tömegközlekedési támogatásra jogosult:

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező 

a) 18. életévét be nem töltött a nappali oktatás munkarendje szerint általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató V. kerületi lakcímmel rendelkező kiskorú gyermek jogán törvényes képviselője,

b) 18. életévét betöltött tanuló, aki nappali oktatás munkarendje szerint középiskolai tanulmányokat folytat 23. életévének betöltéséig, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat 25. életévének betöltéséig, 

amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át, a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 900 %-át nem haladja meg.

A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, mely a tárgyév augusztus 01-től nyújtható be. 

A támogatásra való jogosultság az augusztus hónapban beadott kérelmek esetében szeptember 01-től a következő év június 30-ig kerül megállapításra. Az azt követően beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást követő hónap elsejétől állapítható meg a jogosultsági időn belül.

A tömegközlekedési támogatás összege a mindenkori helyi tömegközlekedési tanulóbérlet összege. A havi bérlet ellenértékét a jogosultak pénzben kapják meg. Az önkormányzat a diák BKV havi bérlet ellenértékének folyósításáról minden hó 5-ig gondoskodik.

 

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

- A kérelem benyújtásakor a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatása

- A jövedelemre vonatkozó igazolásokat: 

• rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem rendszeres, ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,

• álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

• alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

• a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről. 

• a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy a hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

- Iskolalátogatási, tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolás.   

 Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a támogatással összefüggő bármely visszaélés az önkormányzat tudomására jut, a jogosulatlanul felvett támogatás összegét a megállapítás időpontjától visszamenőleg vissza kell fizetni.

Kérelem

Tömegközlekedési támogatás kérelem

Lakcíme

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

A jogosult adatai

Lakcíme*

Előző lakóhelye**

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

*Ahol legalább egy éve életvitelszerűen lakik

** Csak akkor kell kitölteni, ha az előző lakóhely is az V. kerületben volt, és az új lakcímen még nincs meg az egy év állandó bejelentés

I. Nyilatkozat

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen életvitelszerűen élő lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok):

II. Jövedelemnyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy én és a velem együtt lakó családtagjaim az alábbi havi nettó jövedelmekkel rendelkezünk:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Ft/fő

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli. 

 

 

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező