Tájékoztató

Tájékoztató a szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság feltételeiről

 Az önkormányzat alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán legalább jó tanulmányi eredménnyel tanuló szociális tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: ösztöndíj) biztosít.

Ösztöndíjra jogosult az általános iskolai, annak negyedik osztályát elvégzett vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányait folytató tanuló legfeljebb 23. életévének betöltéséig, akinek 

a) a megelőző tanévben 4. évfolyamtól 4,00 illetve felette van a tanulmányi átlaga, és

b) a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 250 %-át (71.250,-Ft).

Az ösztöndíj havi összege

a) 5.-8. évfolyamig    

   aa)  4,00 – 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-a (4.275,-Ft)

   ab)  4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a (5.700,-Ft).

b) 9. évfolyamtól       

   ba)  4,00 – 4,5 tanulmányi átlagig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a (5.700,-Ft)

   bb)  4,51 tanulmányi átlagtól az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a (7.125,-Ft).

A jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat évente az iskolai tanév végétől augusztus 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása a következő tanévre jogvesztő. 

 Az ösztöndíjat egy évre kell megállapítani, tárgyév szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig.

Szükséges mellékletek

• iskolalátogatási igazolások (valamennyi eltartott gyermekre vonatkozóan)

• kérelem beadását megelőző tanév végéről szóló iskolai bizonyítvány másolata

• jövedelemigazolások 

   - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem havi rendszerességgel szerzett ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,

   - álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

   - alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,

   - a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről. 

- a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

 

A jogosultság megállapításához szükséges kérelmet évente az iskolai tanév végétől augusztus 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő!

Kérelem

Szociális tanulmányi ösztöndíj kérelem

Kérelmező adatai

Bejelentett lakóhelye

Tartózkodási helye

Gyermek(ek)

Bejelentett lakóhelye

Tartózkodási helye

Gyermekét egyedül nevelő szülő nyilatkozata a gyermektartásdíj összegéről

Alulírott
Budapest,
szám alatti lakos

büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  gyermeke(i)met egyedül nevelem, mivel

Ft

A fentiek alapján kérem gyermeke(i)m részére a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítását.

Tájékoztatom, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli.

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező