Tájékoztató

Nevelési támogatásra jogosult:

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmének mielőbbi elintézése érdekében kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi Tájékoztatót és ennek megfelelően pontosan kitölteni a formanyomtatványt, illetve mellékelni a vonatkozó iratokat.

a) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

b) a három vagy több gyermeket nevelő család,

c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) – akik után emelt szintű családi  pótlékot vagy fogyatékossági támogatást folyósítanak – szülője,

amennyiben a családban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft).

 A megállapított nevelési támogatás a gyermek nagykorúságának elérése után legfeljebb azonban 23. életévének betöltéséig folyósítható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) önálló keresettel nem rendelkezik  

b) nappali tagozaton tanul és

c) tanulói/hallgatói jogviszonya fennáll.

A nevelési segélyre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy éves időtartamban kerül megállapításra.  

A nevelési támogatás havi összege gyermekenként 5.000.-Ft.

Szükséges mellékletek:

• iskolalátogatási igazolások (valamennyi eltartott gyermekre vonatkozóan)

• jövedelemigazolások:

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás, 

- nem havi rendszerességgel szerzett, ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, 

- az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,

- álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,

- alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó – a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett –  jövedelemről,

- a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

• a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy a hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

 

Kérelem

Nevelés támogatás kérelem

A kérelmező adatai

Bejelentett lakóhelye

Bejelentett tartózkodási helye

Egyéb

Az alábbi gyermekek tartásáról gondoskodik:

Bejelentett lakóhely

Bejelentett tartózkodási hely

Gyermekét egyedül nevelő szülő nyilatkozata a gyermektartásdíj összegéről

Alulírott
Budapest,
szám alatti lakos

büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  gyermeke(i)met egyedül nevelem, mivel

Ft

A fentiek alapján kérem gyermeke(i)m részére a szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítását.

A kérelem rövid indoklása:

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező