Tájékoztató

Kitöltési útmutató

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS
a közterületen és magánterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről szóló 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete alapján az V. kerület közigazgatási területén fák és fás szárú cserjék (beleértve a tűzfalra futó kúszócserjék is) kivágása engedélyköteles.

Az eljárás illetéke 3.000,- forint, melyet a kérelem benyújtása előtt az alábbi számlaszámra kell utalni:
KÖZIG.HAT.ELJ.ILL.BEFIZ.SZÁMLA
11784009-15505006-10320000
Közleményben kérjük feltüntetni: fakivágás + kérelmező neve, kivitelezés címe. (beazonosítás miatt)

Az V. kerület terültén minden esetben kérelmezni kell a fakivágást. A bejelentés csak élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból, azonnali intézkedés keretében történt fakivágás esetében (pl.: katasztrófavédelem, rendőri intézkedés jelentése alapján), csak kertészeti szakvéleménnyel igazolt esetben lehetséges.

Az engedély/bejelentés nélküli fakivágás környezetkárosításnak minősül!

 1. pont A kérelem, vagy bejelentés egyaránt illetékköteles, először ki kell választani az engedélykérelem/bejelentés pontokat, majd a kérelmező adatait kell rögzíteni.

A 2.1. pont az érintett közterület, vagy magánterület neve, címe az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése szöveges és rajzos ábrázolása kerül rögzítésre.

A 2.2 pont a kertészeti szakvélemény alapján kell röviden a fakivágás indokát ismertetni, és ehhez kapcsolódóan a mellékletbe a kertészeti szakvéleményt, fényképeket csatolni itt lehet. Itt kell részletezni a fapótlás teljesülésének módját, számítását a kertészeti szakvéleményben foglalt indoklás alapján a helyi rendelettel összhangban, (pl. pénzbeli megváltás)

A 2.3. pont a kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyek (határozatok) megnevezése, előzményes iratok ügyiratszámát kell megadni.

 
 A 3. pont a kivágni tervezett, vagy kivágott fás szárú növényeket kell sorszámmal ellátva felsorolni faj, fajta névvel ellátva, és az 1 méter magasságban mért törzsátmérő megadásával (cm-ben).

A 4. pont a tervezett, vagy megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírását kell megadni.

Az 5. pont a fás szárú növények tervezett pótlását kell sorszámmal ellátva faj, fajtanév darabszám (méret minőség) kiültetés helye, felsorolásával megadni.

Tájékoztatást kap a kérelmező arról, hogy mely fás szárú növények telepítését tiltja a tárgyi rendelet.

A 6. pont a kérelmező nyilatkozik arról, hogy amennyiben a fásszárú növény pótlása a helyi adottságok miatt nem valósítható meg, a jegyző a kérelmezőt, használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi, azaz a fenti önkormányzati rendelet alapján pénzbeli megváltással teljesítheti a fapótlási kötelezettségét. Ezzel a kérelmező már a kérelem benyújtásának időpontjában a 2.2. pontban szereplő kivágás indoka részben ki kell térnie a fapótlás teljesítésének kiszámítására és vállalni kell annak feltételeit, az 5. pontban részletezett telepítendő fás szárú növények darabszámával, minőségével, törzsátmérőjével, illetve adott esetben a pénzbeli megváltás mértékével.
 
A kérelmezőnek el kell döntenie, hogy a kérelmezett eljárás során az ügy teljes eljárásban történő lefolytatását kéri, az ügyintézési határidő max 60 nap, nem válasz esetén amennyiben az Ákr. 41. §. 1.) bekezdés feltételei teljesülnek akkor az ügyintézési határidő max. 8 nap.
 

Mellékletek:

pl.:

illeték utalásról bizonylat, vagy illetékmentességről nyilatkozat

kertészeti szakvélemény,

tulajdonosi hozzájárulás

tervdokumentáció, tervlap, helyszínrajz

határozatok, előzményes iratok
 

Engedélykérelem/bejelentés

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS a közterületen és magánterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)


A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növényel védelméről szóló 7/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet alapján fakivágási engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez, mint I. fokú környezetvédelmi hatósághoz.

 
Az eljárás illetéke 3.000,- forint, melyet a kérelem benyújtása előtt az alábbi számlaszámra kell utalni:

KÖZIG.HAT.ELJ.ILL.BEFIZ.SZÁMLA

11784009-15505006-10320000

Közleményben kérjük feltüntetni: fakivágás + kérelmező neve, kivitelezés címe

1. Kérelmező

Kérelmező címe

2. A kérelem/bejelentés

3. A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek)

1. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
2. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
3. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
4. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
5. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
6. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
7. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
8. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
9. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
10. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő

11. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
12. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
13. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
14. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
15. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
16. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
17. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
18. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
19. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő
20. Fa/cserje fajtája
Törzsátmérő

4. A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása

5. A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása

1. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
2. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
3. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
4. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
5. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
6. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
7. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
8. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
9. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
10. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye

11. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
12. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
13. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
14. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
15. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
16. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
17. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
18. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
19. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye
20. Fa/cserja fajtája
Darabszám
Kiültetés helye

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:

Fehér akác* (Robinia pseudoacacia),amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica) ,mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa),kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo)

* Kivéve a kertészeti változatok.

6. Nyilatkozat a fapótlás módjáról

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

7. Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

 

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

 

AVDH

 

Mellékletek:

pl.:illeték utalásáról szóló bizonylat, vagy illetékmentességről nyilatkozat, kertészeti szakvélemény, tulajdonosi hozzájárulás (nem önkormányzati tulajdon esetén), tervdokumentáció, tervlap, helyszínrajz, határozatok, előzmányes iratok

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező