Tájékoztató

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Kérelmének mielőbbi elintézése érdekében kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi Tájékoztatót és ennek megfelelően pontosan kitölteni a formanyomtatványt, illetve mellékelni a vonatkozó iratokat.

 

                                                                   Tájékoztató

 

Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatására jogosult:

Az V. kerületben lakcímmel rendelkező, tanulói jogviszonyban álló és a budapesti helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítást díjmentesen igénybe vevő gyermek jogán V. kerületi lakcímmel rendelkező törvénye képviselője, amennyiben a család egy főre eső havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át, a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében 900 %-át nem haladja meg. 

 

A támogatást a törvényes képviselő annak a tanévnek az utolsó napjáig veheti igénybe, amelyben a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek a 14. életévét betölti.

 

 

Környezettudatos közlekedési eszköznek minősül:

 

-          kerékpár,

 -          elektromos kerékpár

 -          roller,

 -          elektromos roller,

 -          görkorcsolya

 

A támogatás mértéke gyermekenként 34.500.- Ft.

 

 A támogatás gyermekenként egy tanévben egy alkalommal állapítható meg.

 

A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:

 

   - A jövedelemre vonatkozó igazolásokat:

 

 

  • rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolás; nem rendszeres ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság által kiállított hivatalos igazolás, az adóbevallással még  le nem zárt időszakról  a könyvelő, ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozta az időszak alatt szerzett nettó bevételről, vagy könyvelő által kiállított hivatalos  igazolás,
  • álláskereső esetén az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségének igazolása az álláskereső státuszról, valamint arról, hogy pénzbeli ellátásban részesül-e,
  • alkalmi munkából élő esetén büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó - a kérelmet megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,
  • a tartásdíjat megállapító bírói végzés, hivatalos megállapodás vagy büntetőjogi nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről,

 

 

 

·         a szülői felügyeleti jog igazolására a gyermek elhelyezésének ügyében hozott bírósági döntés vagy hivatalos megállapodás vagy a szülők együttes nyilatkozata arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését melyikük látja el.

 

 

 

- Iskolalátogatási, tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolás    

 

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás összegét az igénybe vevő köteles visszafizetni.

 

Kérelem

Környezettudatos közlekedési eszköz vásárlásának támogatása kérelem

Kérelmező adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Kiskorú adatai

Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Nyilatkozat

Kérelmezővel a fenti V. kerületi lakcímen életvitelszerűen élő lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező lakos(ok):

Jövedelemnyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy én és a velem együtt lakó családtagjaim az alábbi havi nettó jövedelmekkel rendelkezünk:

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Tudomásul veszem, hogy az adataimról (gyermekem adatairól) a Jegyző nyilvántartást vezet.

 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társszervek útján ellenőrizheti.

Mellékletek

Azon ügyfelünk, aki nem rendelkezik más dokumentumhitelesítési móddal, kérjük az alábbi program segítségével először hitelesítse, majd azt követően töltse fel a mellékleteket hozzánk.

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés:

AVDH

 

 

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező